1. Trương Thế Quang (2018), Tin sinh học (Bioinformatics), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 371 trang.