Viện trưởng: PGS. TS. Phan Phước Hiền
Phó viện trưởng: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
Giảng viên cơ hữu:
GVC. TS. Trương Thế Quang
TS. Vũ Thị Quyền
NCS. ThS. Hồ Thị Ngọc Trâm
NCS. ThS. Nguyễn Thị Nguyên Thảo
ThS. Quách Thị Ngọc
PGS. TS. Võ Công Thành
TS. Đỗ Khắc Thịnh
TS. Lê Văn Bảnh
TS. Châu Tấn Phát
ThS. Phạm Trần Đình Long