Biên soạn đề án mở ngành Nông nghiệp Công nghệ cao đã thông qua Hội đồng thẩm định đánh giá ngoài.
Đang biên soạn đề án mở ngành Công nghệ thực phẩm ứng dụng.
Xây dựng đề án các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ thực phẩm ứng dụng.

laboratory