Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng, Trường Đại học Văn Lang được thành lập với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, công nghệ sinh học, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao.