Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng xin chào!

Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng được thành lập với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ thực phẩm ứng dụng, Công nghệ sinh học, Môi trường. Viện đã ký kết hợp tác đào tạo nhân lực

Read More